0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

פרקתי סחורה מרכב ונפגעתי בגבי האם זו תאונת דרכים?

פרקתי סחורה מרכב ונפגעתי בגבי האם זו תאונת דרכים?

תיקון 8 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מגדיר מה יחשב כשימוש ברכב. 

"שימוש ברכב מנועי" – "נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;"
מלשון החוק ברור כי פריקה וטעינה הוצאו בצורה מפורשת מגדר תאונת דרכים, וזאת עקב הגדרת השימוש ברכב מנועי.
לצורך הגשת תביעת תאונות דרכים - בפס"ד רע"א 418/03 אוסם תעשיות מזון נ' סמדג'ה, כנקבע , כי "די בכך שהאירוע מקיים את אחת מדרכי השימוש המוכרות על מנת שתקום תחולה לחוק הפיצויים, והעובדה שהאירוע מקיים גם את הוראת ההמעטה שעניינה פריקה וטעינה, אין בכך לאיין את נפקות קיומו המקביל ששימוש ברכב מנועי על פי הגדרת החוק".
.
למעשה קובע השופט ריבלין, כי כאשר אירוע נכנס לתוך כמה מהגדרות השימוש שאחת מהן מוגדרת כ"שימוש" ואילו השניה מוחרגת מתוך "שימוש", יש להעדיף את הפעולה שנכנסת בתוך הגדרת "השימוש".