0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

אושפזתי לקופה ארוכה האם הפיצוי שאקבל יגדל עקב כך?

אושפזתי לקופה ארוכה האם הפיצוי שאקבל יגדל עקב כך?

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976 מסדירות את הפיצוי בגין כאב וסבל עבור נפגע תאונת דרכים, כדלקמן:
2 (א) בכפוף לאמור בתקנה 3, סכום הפיצויים יהיה סך הכל של אלה:
(1) שני פרומיל מן הסכום המקסימלי כפול מספר הימים שבו היה הניזוק מאושפז בבית חולים,
במוסד לטיפול בחולים או בנכים בשל התאונה;
(2) אחוז אחד מן הסכום המקסימלי כפול אחוזי הנכות למציתות שנגרמה לניזוק כתוצאה מן
התאונה; לענין זה, "אחוזי הנכות" - כפי שנקבעו בהתאם למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח
הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.
3 אירעה התאונה למי שמלאו לו ביום התאונה שלושים שנה, יוקטן סכום הפיצויים לפי תקנה
2(א)(2) באחוז אחד לכל שנה שמלאה לו מעל לשלושים שנה.
כפי שעולה מהתקנות, נפגע שאושפז בבית החולים כתוצאה מתאונת דרכים, יחושב הפיצוי לו הוא זכאי בגין כאב וסבל על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות הנ"ל שהעיקריים שבהם הם מס' ימי האשפוז (הכוללים גם אישפוז במוסדות שיקומיים) ואחוזי הנכות הסופיים (הקבועים).
סכום הפיצוי בגין כאב וסבל מושפע גם מהסכום המקסימלי שנקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תביעות תאונות דרכים והמגיע היום לסך של כ- 170,000 ₪.
ככל שאחוזי הנכות גבוהים יותר ומספר ימי האישפוז רב יותר, כך יהיה הפיצוי בגין כאב וסבל גבוה יותר.