0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

נסעתי בשטחים וזרקו עלי אבן ונפגעתי, האם זו תאונת דרכים?

נסעתי בשטחים וזרקו עלי אבן ונפגעתי, האם זו תאונת דרכים?

"תאונת דרכים" - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה;... אולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;
"נזק גוף" - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים;
מהגדרות החוק אנו למדים כי נזק שנעשה במכוון על ידי מעשה כגון זריקת אבן לא יחשב כתאונת דרכים במקום בו הפגיעה היא כתוצאה מזריקת האבן.
קיים חריג בחוק, על פיו, במידה וכתוצאה מפגיעת האבן ועל ידי השפעת האבן הנהג עשה תאונה, במקרה כזה התאונה תחשב כתאונת דרכים לכל דבר ועניין.
החוק מגדיר מיהו "נפגע" - אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;
חוק התגמולים קובע בסעיף 2 את "חזקת פגיעת איבה", דהיינו; "נפגע אדם בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח שנפגע פגיעת-איבה, יראו את הפגיעה כפגיעת איבה אם לא הוכח אחרת"
אם כן, ברור מלשון החוק כי המחוקק מחריג את מי שנפגע כתוצאה מפעולת איבה, שיהיה זכאי לפיצוי אך ורק מכוח חוק לנפגעי פעולות איבה. ואכן, זריקת אבנים על רכב בשטחים תחשב כפעולת איבה.
עורך דין תאונות דרכים, הרעיון הוא שלפעמים יש מצבים שאדם נפגע בפעולת איבה ושהם גם בגדר של תאונת דרכים, בא הסעיף הנ"ל ואומר שא"א לתבוע ע"פ שני הסעיפים. מי שנפגע מפעולת איבה יקבל פיצויים ע"פ זה ולא ע"פ הפלת"ד (המדובר הוא רק במקרה בו יש זכאות, במקרה ואין זכאות יוכל לתבוע ע"פ הפלת"ד, ע"פ פס"ד סאלח נ' מגדל).